โรงเรียนบ้านบางครั่ง


หมู่ที่  3  บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 086-9578241

292443736_336072908728406_1812465594579120027_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1085460084-20130926-141814

นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบางครั่ง

โรงเรียนบ้านบางครั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราว ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคามุงสังกะสี ฝาไม้ใผ่ขัดแตะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2506 เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน โดยมีนายประเสริฐ คงจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตำหนังมาทำการสอนเป็นการชั่วคราว มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คนการพัฒนาโรงเรียนบ้านบางครั่งในระยะต่อมา
– 13 มิถุนายน 2509 นายปาน ศรีอินทร์เกื้อ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
– 1 มิถุนายน 25145 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน ราคา 150,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2516
– 2 มิถุนายน 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หลัง
– 18 สิงหาคม 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน
– 18 สิงหาคม 2522 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 จำนวน 1 หลัง ราคา 150,000 บาท
– 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
– 16 พฤษภาคม 2529 โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก (ก่อนประถมศึกษาเป็นรุ่นแรก)
– 11 มกราคม 2535 ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่และแต่งตั้งนายสุนทร ไกรสินธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535
– 3 ตุลาคม 2544 นายอารยัน คงชม ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางคลี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท้ายเหมือง
– นางจิรา เมตตาธรรม อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านบางครั่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านบางครั่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2544- 15 พฤษภาคม 2546
– 11 พฤษภาคม 2546 นายเลอศักดิ์ เพชรสุก ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับช้าง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางครั่ง
– 2 พฤศจิกายน 2553 นางบุญศิริ ชูพงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง
– 9 พฤศจิกายน 2563 นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางครั่งจนถึงปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“บูรณาการการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างความเสมอภาค ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

5. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

6. บริหารจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

8. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ

9. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน